LIITY JÄSENEKSI

LAKES ry:n tehtävät ja edut

Tervetuloa kehittämään kaupunkikeskustaa yhteistyössä kaupungin, yrittäjien, kiinteistönomistajien, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Voimme saada paljon aikaan kukin erikseen, mutta vielä paljon enemmän yhteistyössä.

Ydintehtävät

 • Edunvalvonta
 • Yhteydet kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin
 • Vaikuttaminen keskustan kehittämiseen
 • Aloitteet
 • Lausunnot
 • Keskustelufoorumina toimiminen
 • Verkostoituminen
 • Jäsenten välinen synergia ja yhteistyö
 • Viestintä ja tiedottaminen
 • Tapahtumat
 • Markkinointi
 • Tapahtumiin ilmaiseksi
 • Kaupalliset kampanjat
 • Nettisivut
 • Some
 • Tutustumismatkat (omakustannus)
 • Infotilaisuudet
 • Tiedonvälitys (LPR kaupunki, Matkailuinfo, GoSaimaa, rakennustyömaat)
 • Hankinnat jäsenliikkeistä
 • Jäsentiedotteet
 • Yhteistyö LUT ja Saimaan ammattikorkeakoulu

Mainonta

 • Banderollit jäsenhintaan
 • Bannerit jäsenhintaan
 • Yhteismainonta eri medioissa tapahtuma-aikaan
 • Mainosten jako Facebookissa

Tapahtumat

 • Tieto tapahtumista etukäteen
 • Tapahtumien koordinointi ja pääesiintyjät
 • Osallistuminen tapahtumiin
 • Ilmaiset tiedot tapahtumaflyeriin
 • Flyerit ja julisteet jakoon liikkeisiin
 • Muut tapahtumaan liittyvät materiaalit, yleisökilpailut ja palkinnot

Mitä enemmän jäseniä

 • enemmän resursseja tapahtumiin ja markkinointiin
 • painoarvoa kaupungin suuntaan
Liity jäseneksi

Jäsenlomake

Säännöt

Säännöt

Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry:n säännöt (lataa tästä pdf muodossa)

1§ Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 • edistää kaupunkilaisten ja kaupungissa vierailevien viihtyvyyttä ja monipuolistaa kaupunkikuvaa
 • ylläpitää ja kehittää kaupunkikeskustan saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta yhtenäisenä alueena yhteistyössä eri tahojen kanssa
 • kehittää keskustan toimivuutta ja viihtyvyyttä
 • kehittää keskustassa toimintaa harjoittavien yrittäjien ja palvelun tarjoajien, kiinteistönomistajien, kaupungin ja muiden yhteisöjen sekä kaupunkilaisten että kaupungissa vierailevien yhteistoimintaa ja keskinäistä vuorovaikutusta 3§ Yhdistyksen toimintatapa Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:
 • järjestämällä rajaamattomalle yleisölle erilaisia kulttuuritapahtumia, tiedotustilaisuuksia ja kokouksia
 • huolehtimalla keskustan tunnetuksi tekemisestä
 • tekemällä kaupungin viranomaisille ja keskustassa toimiville kiinteistöjen omistajille kehittämisehdotuksia
 • pitämällä yhteyttä kaupungin päättäviin elimiin ja antamalla lausuntoja keskustan kehittämistä ja toimintaa koskevissa asioissa
 • järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia jäsenistölle keskustassa toimivien eri tahojen toimintojen yhteensovittamiseksi
 • järjestämällä jäsenistölle koulutustilaisuuksia toimintaedellytysten parantamiseksi
 • luomalla jäsenilleen keskustassa noudatettavat toimintaohjeet, jotka koskevat mm. seuraavia asioita
  • tapahtumien järjestäminen
  • yleisten tilojen kaupallinen käyttö kaupungin hyväksymien periaatteiden mukaan o somistus ja valaistus
  • mainosvalot ja niiden käyttö
 • yhdistys voi harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen, taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
 • yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
 • yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun tuottaminen siihen osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan muodostu luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

Yhdistys voi perustaa toimikuntia. Yhdistys on poliittisesti puolueeton.

4§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä Lappeenrannan keskustassa toimivat

oikeuskelpoiset

 • yhteisöt
 • luonnolliset henkilöt, jotka omistavat alueella kiinteistön tai harjoittavat vähittäiskauppaa, kaupallista tai muuta yritystoimintaa sekä julkisia palveluja

Yhdistyksen kannatusjäseniksi hallitus voi hyväksyä kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat olla toteuttamassa ja tukemassa yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta ilmoituksen vastaanottamisesta; saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Yhdistyksen maksut

Yhdistys perii varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä jäsenmaksun, jonka syyskokous erikseen vahvistaa kummallekin jäsenryhmälle.

Yhdistys voi kerätä markkinointimaksua, jonka suuruuden määrittelee hallitus. Markkinointimaksu voidaan kerätä eri yhteisöiltä eri suuruisena.

6§ Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisellä kerralla hallituksen jäseniä ja varajäseniä valittaessa puolet heistä valitaan yhdeksi vuodeksi. Erovuoroinen voidaan valita uudelleen.

Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat yhdistyksen toimialoja seuraavassa suhteessa:

 • yrittäjät ja kauppiaat – 3 jäsentä (max)
 • kiinteistöomistajat – 2 jäsentä (max)
 • Lappeenrannan kaupunki – 2 jäsentä (max)
 • asuntoyhtiöt – 1 jäsen (max)
 • asuntoyhdistykset – 1 jäsen (max)
 • tori- ja hallikauppiaat – 1 jäsen (max)

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja lisäksi vähintään puolet kaikista jäsenistä on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni tai hänen poissa ollessaan varapuheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa.
Ydinkeskustan neuvottelukunnan edustajilla ja yhdistyksen toiminnanjohtajalla on oikeus, ilman eri kutsua, osallistua yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin sekä käyttää näissä puheoikeutta mutta ei äänivaltaa.
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittava helmikuun loppuun mennessä.

7§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat toukokuun loppuun mennessä pidettävä vuosikokous ja marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.
Vuosikokouksen ja syyskokouksen lisäksi voi hallitus tarvittaessa kutsua kokoon ylimääräisen kokouksen. Ylimääräinen kokous tulee kutsua kokoon myös siinä tapauksessa, että yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutettujen jäsenten lukumäärästä jättää hallitukselle kirjallisen kokouspyynnön, jossa käsiteltävät asiat on esitetty.
Kutsu yhdistyksen kokoukseen tulee toimittaa kirjallisena kullekin jäsenelle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Kokouksen esityslistan tulee olla kutsun liitteenä. Vuosikokouksen kutsun liitteenä tulee olla hallituksen toimintakertomus. Syyskokouksen kutsun yhteydessä tulee olla hallituksen budjettiesitys ja seuraavan tilivuoden toimintasuunnitelma.

Yhdistyksen vuosikokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:

 1. osallistujaluettelon tarkistus
 2. äänimäärän vahvistus
 3. kokouksen puheenjohtajan valinta
 4. kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
 5. kokouksen laillisuuden toteaminen
 6. hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto
 7. tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 9. muut kokouskutsussa mainitut asiat tai näiden sääntöjen 7 §:n mukaisesti esille tuodut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:

 1. osallistujaluettelon tarkistus
 2. äänimäärän vahvistus
 3. kokouksen puheenjohtaja valinta
 4. kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta
 5. kokouksen laillisuuden toteaminen
 6. jäsenmaksujen määrän vahvistaminen erikseen kummallekin jäsenryhmälle.
 7. hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 8. hallituksen budjettiesitys
 9. seuraavan tilivuoden toimintasuunnitelma
 10. hallituksen jäsenten lukumäärä
 11. hallituksen erovuoroisten jäsenten valinta
 12. kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 13. muut kokouskutsussa mainitut asiat tai näiden sääntöjen 7 §:n mukaisesti esille tuodut asiat

Muissa yhdistyksen kokouksissa tulee kohtien 1-5 mukaiset asiat käsitellä aina ja lisäksi ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.
Muita kuin esityslistassa olleita asioita voidaan käsitellä kohdassa 9. Näiden asioiden kohdalla voidaan päättää vain pöydälle panosta ja selvityksen teosta seuraavaan hallituksen tai yhdistyksen kokoukseen mennessä.
Jäsenen, joka haluaa ottaa määrätyn asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa tai syyskokouksessa, tulee jättää asiaa koskeva pyyntö kirjallisesti hallitukselle kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta ja ylimääräisen yhdistyksen kokouksen osalta neljäätoista (14) päivää ennen kokousta.

8§ Kokouksen päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi pykälissä 14. ja 15. mainituista asioista päätettäessä.
Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia henkilövalinnoissa arvalla, muissa asioissa ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta.
Äänestykset yhdistyksen kokouksissa ovat avoimia. Henkilövaaleissa käytetään suljettua lippuäänestystä.
Ainoastaan henkilöjäsenellä on oikeus käyttää valtakirjalla toisen henkilöjäsenen äänioikeutta. Valtakirja esitetään ja luovutetaan kokouksen puheenjohtajalle. Kukaan ei saa valtakirjalla äänestää useamman kuin yhden äänioikeutetun jäsenen puolesta.

9§ Äänioikeus

Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.
Jäsenellä, joka ei ole maksanut yhdistyksen jäsenmaksua kokoukseen mennessä, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

10§ Nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi myöntää oikeuden yhdistyksen nimen kirjoittamiseen yksin toiminnanjohtajalle tai yksin jollekin yhdistyksen toimihenkilölle.

11§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12).

12§ Yhdistyksen tilintarkastajat

Hallituksen tilejä ja hallintoa valvomaan tulee yhdistyksen syyskokouksessa valita kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja. Varsinaisia tilintarkastajista vähintään toiselle tulee olla KHT- tai HTM-pätevyys. Tilintarkastajalla on oikeus osallistua hallituksen sekä mahdollisten työryhmien ja toimikuntien kokouksiin.

13§ Yhdistyksestä erottaminen

Jäsen, joka ei sääntöjen mukaisesti maksa jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttaminen voi tapahtua yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen tulee tapahtua kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetusta äänimäärästä.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta voidaan päättää samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta pykälän 14 mukaan. Purkamisesta päätettäessä on kokouksen myös päätettävä yhdistyksen varojen käyttämisestä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut

Yritykset Jäsenmaksu Markkinointimaksu Maksut YHTEENSÄ vuodessa 
Yrityksen koko Katutason maksu €
+ alv % 
Katutason maksu €
+ alv % 
Jäsen- ja markkinointimaksu € yhteensä + alv %
1 – 2 työntekijää7060130
3 -5 työntekijää 180150330
6 -10 työntekijää 270230500
11 – 15 työntekijää 440380820
16 – 20 työntekijää 7006001300
21 – 50 työntekijää 120011002300
51-100 työntekijää160015003100
101 – 150 työntekijää170022003900
151 – 200 työntekijää200025004500
201 – 250 työntekijää230028005300
251 – 300260031005700

Jäsenmaksu määräytyy yrityksessä kokopäiväisesti työskentelevien lukumäärän mukaan. Osa-aikaiset työntekijät muutetaan laskennallisesti kokopäiväiseksi.  

Kiinteistöt Jäsenmaksu Markkinointimaksu Maksut YHTEENSÄ vuodessa
€ + alv€ + alv€ + alv
Kiinteistössä sijaisevien liikehuoneistojen koko   
max. 200 m2 200100300
201 – 800 m2500200700
801 – 2 000 m27004001100
2 001 – 4 000 m210006001600
4 001 – 6 000 m215008002300
6 001 – 8 000 m2180010002800
8 001 – 10 000 m2210012003300
10 001 -14 000 m2250014003900
14 001 – 18 000 m2290016004500
18 001 – 22 000 m2330018005100
22 001 – 26 000 m2370020005700
26 001 – 30 000 m2410022006300
30 001 – 34 000 m2450024006900

Mikäli omistuspohja on sama, eli liiketoiminta tapahtuu kiinteistön omistajan toimesta, jäsenmaksu on kahdesta perusteesta suurempi.  

MuutJäsenmaksu Markkinointimaksu Maksut YHTEENSÄ vuodessa 
€ + alv€ + alv€ + alv
Tori- ja hallikauppa 350300650
Asunto- ja osakeyhtiöt 90090
Yhdistykset 90090
 Kannatusjäsenmaksu 2600260
Yksityisen henkilön kannatusjäsenmaksu70070